Nov 22, 2019: Data Analytics Workshop at PG6 – Tech Station